REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ANIAMARCINIAK.PL

I. POSTANOWIENIA

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz zawierania Umowy o świadczenie Usług, za pośrednictwem serwisu internetowego www.aniamarciniak.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub,,Serwisem”).

2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-usługowo–sprzedażowy. Tematyka serwisu jest związana z modą i wykonywaniem zawodu stylistki. Za jego pośrednictwem Użytkownicy mają możliwość, skorzystania z organizowanych przez Usługodawcę Szkoleń, Usług stylistki, Szkoleń, Webinarów. Treści Serwisu dostarczają Użytkownikom również informacji o działalności Usługodawcy i możliwości nawiązania z nim współpracy. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca sprzedaje również Towary.

3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Anna Marciniak – Ławska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANNA MARCINIAK-ŁAWSKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Stanisława Kazury 2a /26, 02-795 Warszawa, NIP 9512031942 , REGON 146437873, zwana dalej „Usługodawcą”.

4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:

a. adres poczty elektronicznej: marciniak.ania@gmail.com,

b. formularz kontaktowego dostępnego na stronach Serwisu;

c. pod numerem telefonu: +48 505 071 718.

5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.aniamarciniak.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.

7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Aktualizacja –  modyfikacja Treści cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową;

Bon prezentowy – dokument na okaziciela, w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, niezapisanej na nośniku materialnym, w postaci pliku w formacie pdf, którego nabycie uprawnia do skorzystania z Usługi, która została wskazana w treści Bonu, lub w przypadku Bonów o określonym nominale, służy jako środek zapłaty

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Treści cyfrowe – produkt prezentowany w Sklepie w formie publikacji danych wytworzonych i dostarczonych w postaci cyfrowej, w szczególności w formie Webinarów, e-booków lub podcastów nieutrwalony na materialnym nośniku, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Uczestnik Szkolenia – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, posiadająca aktualną zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego na udział w Warsztacie;

Umowa o świadczenie Usługi płatnej- umowa o świadczenie Usługi, w szczególności w zakresie Szkolenia, Usługi Stylistki, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Usługi płatne- Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub osoby fizycznej dysponującej Bonem, w szczególności w Usługa Szkolenia, Usługi Stylistki;

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych- umowa dostarczenie Treści cyfrowych, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym;

Ustawa o prawach autorskich- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie lub składa Zamówienie w Serwisie;

Regulamin – niniejszy dokument;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług (w tym przeprowadzenia Szkolenia lub Usługi Stylistki) lub zakupu Bonu prezentowego wskazanych w Serwisie lub Umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Zmiana- modyfikacja Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową i nie wiąże się z kosztami po stronie Konsumenta.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności takich jak: możliwość przeglądania treści Serwisu, składania Zamówień na Warsztat.

2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących Usług bezpłatnych:

a. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym treści zamieszczonych w ramach Bloga,

b. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,

c. bezpłatne świadczenie Usługi Newsletter,

d. umożliwienie Użytkownikowi, w trakcie składania Zamówienia, wyboru terminu Szkolenia grupowego za pomocą usługi Kalendarza.

oraz następujących Usług płatnych:

a. Usługa Szkolenia

b. Usługi Stylistki.

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie bezpłatnych Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej. Informacje dotyczące Usług płatnych wskazane są w pkt V- VII poniżej. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie, jak również może nieodpłatnie wyszukiwać wybrane treści, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym treści zamieszczonych w ramach Bloga, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub podstrony, na której znajduje się Blog.

5. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

6. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

7. Umowa o świadczenie Usługi Kalendarza jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Użytkownika dedykowanego przycisku.

8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. SZKOLENIE

1. Szkolenie to usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia, polegająca na zorganizowaniu wydarzenia indywidualnego lub grupowego, przeprowadzonego stacjonarnie lub online, w terminie wybranym przez Użytkownika w Kalendarzu lub indywidualnie ustalonym z Usługodawcą, o tematyce związanej z działalnością Usługodawcy, w tym Szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu stylistki.

2. W ramach świadczenia usługi przeprowadzenia Szkolenia Usługodawca zobowiązuje się do zorganizowania wydarzenia mającego charakter edukacyjny o tematyce wskazanej w opisie

3. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania, miejscu oraz cenie Szkoleń podane są w ich opisach prezentowanych w Serwisie.

4. Usługodawca oferuje następujące rodzaje Szkoleń:

a. Szkolenie indywidualne, organizowane stacjonarnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość o tematyce wskazanej w opisie Szkolenia, w terminie ustalonym indywidualnie z Usługodawcą;

b. Szkolenie grupowe, organizowane stacjonarnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość o tematyce wskazanej w opisie Szkolenia, w terminie wybranym przez Użytkownika spośród terminów wskazanych w Kalendarzu.

5. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Szkolenia dostępną w Serwisie, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach, na zasadach określonych w pkt VIII poniżej.

6. Uczestnik Warsztatów w czasie Szkolenia kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami prowadzącego Szkolenie, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik  Warsztatów nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o ich upuszczenie.

7. Uczestnik Szkolenia nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych może zostać poproszony o przekazanie dokumentu zgody opiekuna lub przedstawiciela ustawowego prowadzącemu Szkolenia, przez rozpoczęciem Szkolenia. W przypadku odmowy okazania zgody lub braku takiej zgody, uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie Szkolenia.

8. Szkolenia organizowane przez Usługodawcę odbywają się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, tj. co najmniej 4 Uczestników danego Szkolenia. W przypadku, gdy na dane Szkolenie nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, który złożył Zamówienie na Usługę Szkolenia, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem rozpoczęcia Warsztatu e-mailowo, na podany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.

9. W przypadku o którym mowa, w ppkt. 8 powyżej, Usługodawca uzgadnia z Użytkownikiem indywidualnie nowy termin Szkolenia, zwrot ceny za Usługę Szkolenia – zgodnie z wyborem Użytkownika lub wybór innego tematu Szkolenia, o cenie tej samej lub wyższej, organizowanego przez Usługodawcę,

10. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zmianę wyboru tematyki Szkolenia, na inny dostępny na stronach Serwisu, o cenie takiej samej lub wyższej i pod warunkiem zgłoszenia chęci zmiany na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed dniem odbycia się Szkolenia, które pierwotnie wybrał Użytkownik. Dokładne warunki wymiany są ustalane indywidualnie z Usługodawcą.

11. Usługodawca może przewidzieć również emisje biletów lub innego dokumentu, którego okazanie będzie uprawniało do udziału w Szkoleniu – w takim przypadku informacja o tym zostanie każdorazowo wskazana w Serwisie, a udział w Szkoleniu może być uzależniony przez Usługodawcę lub podmiot trzeci organizujący Szkolenie od okazania tego dokumentu.

12. W przypadku Szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu stylistki, każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat. Certyfikat jest wręczany Użytkownikowi po zakończeniu Szkolenia, w przypadku szkoleń organizowanych stacjonarnie, lub wysyłany za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, w formacie pdf, w ciągu 14 dni od zakończenia Szkolenia.

13. Po zakupie Szkolenia na stronie Serwisu, do 7 dni przed planowaną datą Szkolenia, Usługodawca wysyła szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące Szkolenia, takie jak m.in.: temat, program oraz miejsce, dzień i godzina w jakich będzie świadczona Usługa Szkolenia, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub za pośrednictwem wiadomości SMS, na podany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia numer telefonu.

14. Klient składa Zamówienie na Usługę Szkolenia zgodnie z pkt. IX niniejszego Regulaminu.

VI. USŁUGI STYLISTKI

1. Usługi Stylistki to usługi świadczona stacjonarnie na rzecz Użytkownika lub osoby fizycznej dysponującej Bonem prezentowym, której dokładny zakres znajduje się w opisie Usługi dostępnej na stronach internetowych Serwisu lub w treści Bonu prezentowego.

2. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę stylistki w zakresie prezentowanym w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie Usług stylistki oraz ich cen znajdują się w opisach każdej z Usług stylistki.

3. Usługa stylistki może polegać w szczególności na udzieleniu przez profesjonalną stylistkę wskazówek dotyczących porad modowych podczas zakupów odzieżowych robionych przez Użytkownika, analizie kolorystycznej Użytkownika, udzieleniu konsultacji dot. stylizacji.

4. Usługa stylistki jest świadczona na terenie Warszawy, w zależności od wybranej Usługi stylistki – w miejscu zamieszkania lub pobytu Użytkownika, siedzibie Usługodawcy bądź, w przypadku Usług stylistki obejmujących porady podczas zakupów odzieżowych, w sklepach w szczególności odzieżowych, obuwniczych bądź z akcesoriami modowymi. Usługodawca i Użytkownik mogą również indywidualnie ustalić inne miejsce świadczenia Usługi.

5. Klient składa Zamówienie na Usługę Stylistki zgodnie z pkt. IX niniejszego Regulaminu.

6. Realizacja Usługi stylistki odbywa się w terminie 3 miesięcy od złożenia Zamówienia.

7. Usługa stylistki jest świadczona w terminie ustalonym wspólnie przez Usługodawcę i Użytkownika bądź osobą fizyczną dysponującą Bonem prezentowym. W celu umówienia terminu realizacji Usługi, Użytkownik lub osoba fizyczna dysponująca Bonem prezentowym kontaktuje się z Usługodawcą na adres e-mail bądź numer telefonu wskazany na stronach internetowych Serwisu w Dni Robocze, w godzinach wskazanych na stronach Serwisu.

8. Użytkownik może zmienić termin realizacji Usługi minimum 2 dni przed wcześniej ustalonym terminem. Po przekroczeniu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Usługodawca ma prawo odmówić zmiany terminu realizacji Usługi.

VII. TREŚCI CYFROWE

1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zawarcie Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej w szczególności w formie ebooka, podcastu lub webinaru.

2. Dokładne informacje o Treściach cyfrowych, w tym w szczególności ich opis, informacje dot. kompatybilności, interoperacyjności oraz funkcjonalności, a także cenniki Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu.

3. Wszystkie Treści cyfrowe dostępne w Serwisie są utworami w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, są chronione są prawami autorskimi oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Usługodawca oświadcza, że w zależności od Treści cyfrowej dostępnej w Serwisie, ma prawo udzielić licencji lub dalszej licencji na korzystanie z Treści cyfrowej, na zasadach zgodnych z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

5. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych jest zawierana na czas określony, wskazany w opisie Treści cyfrowej.

6. Usługodawca udostępnia Treść cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia

7. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych stosuje się odpowiednio pkt. X ppkt. 1-5 Regulaminu.

8. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Licencję stanowi zarówno licencja jak i dalsza licencja (sublicencja) w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

9. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, udziela Klientowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Treści cyfrowych (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”). Usługodawca udziela Klientowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:

a. wprowadzania do pamięci komputera Użytkownika;

b. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika.

10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

11. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi Aktualizacje Treści cyfrowych przez cały czas trwania Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.

12. Konsument zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.

13. Usługodawca może dokonać Zmiany Treści cyfrowej z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Treści cyfrowych:

a. do nowego środowiska technicznego lub

b. do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych.

14. Informacje o Zmianie jest przekazywana Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmiany na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.

15. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Treści cyfrowych, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.

VIII. BONY PREZENTOWE

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu zakup Bonu prezentowego:

a. o określonym nominale, który może zostać wykorzystany jako środek zapłaty za Usługi płatne

lub

b. na Usługi Stylistki, zgodnie z opisem Bonu prezentowego, wskazanego na stronach internetowych Serwisu Internetowym.

2. Bon prezentowy może zostać wykorzystany przez Użytkownika bądź osobę trzecią, wskazaną w Zamówieniu przez Użytkownika.

3. Użytkownik zainteresowany zakupem Bonu prezentowego składa Zamówienie, zgodnie z ppkt. IX niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik, po złożeniu Zamówienia, przesyła na adres poczty elektronicznej Usługodawcy indywidualne parametry Bonu, podając w szczególności imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej osoby, która będzie dysponować Bonem.

5. Bony podarunkowe są przesyłane do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy

6. Użytkownik może zgłosić, najpóźniej do chwili zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, chęć odebrania Bonu podarunkowego w siedzibie Usługodawcy lub wybór sposobu wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

7. W przypadku, gdy cena Usługi wybranej przez osobę dysponującą Bonem jest wyższa niż wartość wskazana na Bonie prezentowym, osoba dysponująca Bonem może, po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą, uiścić różnicę cen. W takim przypadku Usługa zostanie zrealizowana po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.

8. Bon prezentowy może być zrealizowany w terminie wskazanym w opisie Bonu, dostępnym na stronach Serwisu.

9. Usługodawca jest jedynym emitentem Bonów prezentowych.

10. Bon prezentowy nie podlega wymianie na gotówkę.

IX. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PŁATNYCH ORAZ ZAKUPU BONU PREZENTOWEGO

1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące w szczególności Usługi Stylistki, Szkolenia lub Bonu Prezentowego, między innymi w postaci ich opisów oraz cenników. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługi dostępne w Serwisie lub Bon prezentowy, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach.

2. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu oraz przebiegu Usługi są wskazane w opisie każdej z nich.

3. Informacje o możliwości Zamówienia Usługi płatnej lub Bonu prezentowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Użytkownik składa Zamówienie poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi lub zakupu Bonu prezentowego.

6. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej, formularz kontaktowy lub telefon następuje, w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien:

a. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysyłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do Usługodawcy podać nazwę Usługi lub Bonu prezentowego znajdujących się na stronie internetowej Serwisu i jego ilość,

b. wskazać sposób dostawy – w przypadku złożenia Zamówienia na Bony prezentowe i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Serwisu,

c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie Umowy o świadczenie Usług lub zakupu Bonu prezentowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Usługę, oraz, że z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług płatnych lub zakupu Bonu prezentowego.

8. W przypadku Użytkownika, który jest Konsumentem Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Konsumentowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Konsument: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

10. Po zawarciu Umowy zakupu Bonu prezentowego lub Umowy o świadczenie Usługi, Usługodawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub pisemnie na podany przez Konsumenta adres.

11. Umowa zakupu Bonu prezentowego lub oraz Umowa świadczenia Usługi płatnej zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

X. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się tutaj.

2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku:

a. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

3. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

4. Usługodawca po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych przez Konsumenta, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, z wyjątkiem:

a. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

b. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych przez Usługodawcę;

c. gdy zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.

4. Konsument ma prawo odzyskać od Usługodawcy, Treści cyfrowe, o których mowa w pkt 11 powyżej, nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.

5. Po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych przez Konsumenta, Usługodawca ma prawo uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowej lub ma prawo zablokowania Konta.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Treści cyfrowej oraz od udostępniania jej osobom trzecim.

7. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Użytkownik jest zobowiązany do:

a. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;

b. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;

c. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;

d. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;

e. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie, w tym otrzymanych Treści cyfrowych, a także treści uzyskanych od Usługodawcy poza Serwisem, w szczególności w ramach Warsztatu, jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług lub zgodnie z udzieloną licencją. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.

10. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

11. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych, formularza Zamówienia, dodawania opinii, w Koncie lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

a. naruszać godności ludzkiej;

b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na wyznanie religijne, rasę, płeć, orientację seksualną lub narodowość;

c. zawierać treści pornograficznych;

d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

12. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:

a. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;

b. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;

c. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;

d. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.

13. W przypadku rozwiązania Umowy odpłatnej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ppkt. powyżej, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu takiej Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.

14. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

XI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Usług oraz Bonów prezentowych podawane są na stronach internetowych Serwisu, w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka Bonów prezentowych dokonane zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia. Świadczenie Usług płatnych rozpoczyna się po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie wskazanym w opisie Usługi lub ustalonym indywidualnie przez Usługodawcę i Użytkownika);

b. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś wysyłka Bonów prezentowych dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia. Świadczenie Usług płatnych rozpoczyna się po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym w opisie Usługi lub ustalonym indywidualnie przez Usługodawcę i Użytkownika);

c. płatność odroczona (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie płatności za Zamówienie).

3. Usługodawcę na stronach internetowych Sklepu w opisie Usługi lub Bonu prezentowego informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

XII. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na: ANNA MARCINIAK-ŁAWSKA, pod adresem ul. Stanisława Kazury 2a/26, 02-795 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: Marciniak.ania@gmail.com lub numer telefonu: +48 505071718.  

Druk reklamacyjny do pobrania.

3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI CYFROWYCH

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treść cyfrową zgodną z Umową.

2. Usługodawca wobec Użytkownika odpowiada tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową na zasadach określonych w art. 43i – 43l Ustawy o prawach konsumenta

3. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych należy kierować na adres e-mail: marciniak.ania@gmail.com

Druk reklamacyjny do pobrania.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

6. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek współpracy z Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w Regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.